Skyskraber nær fjord og klimaforandringer: Et godt miks?

Bragt i Nordjyske, den 19-10-2023

Høringen om en skyskraber på 48 meter i Hobro er nu i gang. En høring som slutter 20. november. Jeg vil i en læserbrevsserie her i Nordjyske fremsætte en række forskellige kritiske vinkler på skyskraberprojektet. Nærværende læserbrev er det tredje i serien, og fokuserer på klimaforandringerne i relation til at bygge en skyskraber nær Vesterfjord.

Jeg er ligesom mange andre bekymret for klimaforandringerne. Byrådet i Mariagerfjord har fokus på problemstillingerne, og de godkendte på deres junimøde i år en klimatilpasningsplan for perioden 2023-26.

Hobro er særligt udfordret, fordi byen er en de byer i hele Danmark, som ligger allerlavest i terrænet. I et længere tidsperspektiv er bekymringerne for klimaforandringernes indvirkning på Hobro derfor udtalte.

I forhold til stormfloder er der i planen særligt fokus på Hobro, og her bliver det allerede inden for de næste 20 år nødvendigt med højvandssikring og erosionsbeskyttelse. Der er også et særligt fokus på regnvandshændelser. Og i forhold til vandløbsoversvømmelser er der endelig også et særligt fokus på Onsild Å og bebyggelserne nær Vesterfjord i Hobro, hvorfor arbejdet allerede nu er i gang med sluse- og pumpeløsninger ved udmundingen af Onsild Å.

På grund af det forventede pres står der videre i planen, at yderligere sikringer af Vesterfjord, end den førnævnte nye sluse- og pumpeløsning, bliver nødvendige. Eksempelvis vil den generelle havspejlsstigning i Mariager Fjord på sigt påvirke middelvandsstanden i Vesterfjord.

Ved kraftigt regnvejr eller skybrud er det ifølge planen imidlertid ikke sikkert, at sluserne kan modstå ophobningen af vand, hvorfor der er risiko for, at Onsild Å og Vesterfjord bliver oversvømmet.

Altså og med mine egne ord: Arealerne omkring Vesterfjord må betegnes som et højrisikoområde med en anseelig sårbarhedsgrad. Overordnet set bør der ske en kontinuerlig sikring af arealerne ud til Vesterfjord, herunder området ud for Klochhusgrunden, som er den grund, hvor der er ønske om at bygge en skyskraber.

Det kan blive urimeligt dyrt for skatteborgerne i Mariagerfjord Kommune løbende at klimasikre en skyskraber på 48 meter. Ifølge klimatilpasningsplanen er der nemlig både offentlige og private interesser i arealerne omkring Vesterfjord, og det vil kunne give anledning til uenigheder mellem parterne i forhold til ansvarsfordeling og finansiering af at modvirke klimaforandringerne.

For mig er det indiskutabel, at det (også) ud fra en klimabaseret tilgang på ingen måde giver mening at bygge en skyskraber i et lavtliggende område nær Vesterfjord. Og hvor skønt og hyggeligt er det at bo på 15. etage, mens der er skybrud, og vandet i Vesterfjord går over bredderne? Som i andre klimaspørgsmål skal vi tænke på de næste generationer, og derfor bør skyskraberprojektet lægges i mølposen.