Forvaltning og udvalg: Måske kunne det gøres smartere?

Bragt i Landsbyerne, den 18-11-2013

I dette læserindlæg vil jeg komme med et forslag til, hvordan forvaltningsstrukturen i Randers Kommune kunne smidiggøres. Forslaget indebærer tillige sammensmeltning af stående udvalg.

Med hensyn til forvaltningsstrukturen er det et problem, at der er to visitations-/myndighedsenheder, som tilmed er placeret i hver sin forvaltning. Det er først og fremmest problematisk set ud fra et borgerperspektiv, fordi borgeren skal henvende sig flere steder afhængigt af, hvad der søges om støtte til. Er der fx tale om hjemmehjælp, træning og hjælpemidler er det Visitationsenheden i Sundheds- og Ældreforvaltningen, borgeren skal henvende sig til. Men er der fx tale om ledsageordning, støtte- og kontaktpersonordning, hjælperordning og merudgifter er det Myndighedssektionen i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, borgeren skal henvende sig til.

Disse to myndighedsenheder bør sammenlægges til én myndighedsafdeling. Det medfører videre betydning for forvaltningsstrukturen, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at lægge Sundheds- og Ældreforvaltningen sammen med Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, dog således at hele arbejdsmarkedsområdet udskilles. Det giver fortsat to forvaltninger: En ny Sundheds- og Socialforvaltning og en ny Arbejdsmarkedsforvaltning.

Det fører os videre over i den politiske udvalgsstruktur. For at følge ovennævnte forslag til ny forvaltningsstruktur kan der på den baggrund reduceres ét stående udvalg, således at vi har ét Sundheds- og Socialudvalg tilbage i stedet for de nuværende to udvalg.

Samtidig kunne Erhvervsudvalget sammenlægges med Arbejdsmarkedsudvalget. Erhvervsudvalgets opgaver kan langt hen ad vejen forholdsvist problemfrit lægges ind under Arbejdsmarkedsudvalget, der så kunne få det nye og måske mere rammende navn: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Det nuværende Arbejdsmarkedsudvalg vil få langt mere tyngde, hvis erhvervsområdet bliver indføjet i opgaverne i et nyt og bredere Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg. Endelig vil der være en stor kobling mellem at fremme erhvervslivets betingelser, jobskabelse og at minimere ledigheden.

Når konstitueringsaftalen skal skrives, vil jeg derfor appellere til, at ovennævnte forslag nyder fremme. Udover at forslagene giver langt mere smidighed og skabe større helhed for både forvaltningspersonellet og borgerne, vil forslagene af gode grunde også indebære væsentlige økonomiske besparelser. Ikke mindst vil reduktionen af to stående udvalg kunne give en besparelse.