Beskæmmende besparelser på handicapområdet

Bragt i Randers Amtsavis, den 22-01-2010

Via Politiken er jeg kommet i besiddelse af et notat af 28. maj 2009 fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Randers Kommune. Notatet fortæller om besparelser på handicapområdet. Jeg er usikker på, hvor mange af forslagene der reelt set er besluttet og implementeret, men det kan socialudvalget sikkert svare på? Her er nogle af forslagene til besparelser:

For det første flyttes visitationskompetencen fra den enkelte sagsbehandler til et visitationsudvalg. Forventet besparelse i 2010: 12 mio. kr. Formålet er at sikre ens visitationer og at sikre visitationer, der giver lavere ydelser eller alternative anbringelser og foranstaltninger.

For det andet indføres et mindsteydelsesprincip inden for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der har et handicappet barn. Forventet besparelse i 2010: 0,5 mio. kr. Området er lovreguleret, men forvaltningen foreslår at stramme tolkningen af lovens bestemmelser.

For det tredje vil forvaltningen i relation til særlig tilrettelagt uddannelse spare 2,9 mio. kr. i 2010. Der skal bl.a. nedlægges et årskursus for udviklingshæmmede.

For det fjerde vil der også bliver strammet op på visitationspraksis i forhold til voksne handicappede, der får dækket deres merudgifter grundet deres handicap. Forventet besparelse i 2010: 0,5 mio. kr.

Endelig vil forvaltningen spare 1 mio. kr. på hjemmedage for voksne ved at harmonisere visitationspraksis. En hjemmedag er en dag, hvor der er en såkaldt 1-1-kontakt mellem beboer og for eksempel en socialpædagog. Hjemmedagen kan bruges på lægebesøg, indkøb, sortering af mad i køleskab osv.

Det er bedrøvelig og beskæmmende læsning. Jeg kunne godt tænke mig, at socialudvalget eksplicit her i avisen fortæller resultatet af dette notat. Hvor meget er udmøntet?