Sammenlægninger af partiforeninger

Bragt i Socialdemokraten Randers, den 01-06-2010

Den 12. april holdt både Spentrup-Gassum Partiforening og Purhus Partiforening generalforsamling. Begge partiforeninger har ca. 50 medlemmer. Før reformen af folketingskredsene, som var en naturlig del af kommunalreformen i januar 2007, var de to partiforeninger én forening, og de dæk-kede til sammen den gamle Purhus Kommune.

I forbindelse med reformen af folketingskredsene blev der dannet to kredse i Randers Kommune. Imidlertid artede de to kredse sig på en sådan måde, at de geografisk delte igennem den gamle Pur-hus Kommune, og dermed også delte den gamle partiforening. Spentrup-Gassum Partiforening blev derfor dannet, og Purhus Partiforening kørte videre med samme navn, dog naturligvis dækkende et mindre geografisk område.

Ved generalforsamlingen i Spentrup-Gassum Partiforening den 12. april besluttede de 10 fremmød-te, at foreningen skulle søge sammenlægning med Randers Nord Partiforening. På generalforsam-lingen fik formanden enstemmig bemyndigelse til at tage kontakt til Randers Nord Partiforening med henblik på videre drøftelser af de praktiske forhold omkring en sammenlægning. Senere vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at godkende og bekræfte den endelige sammenlægning med Randers Nord Partiforening.

Ved generalforsamlingen i Purhus Partiforening den 12. april besluttede de 13 fremmødte medlem-mer enstemmigt, at foreningen skulle søge sammenlægning med Randers Syd Partiforening. Her har der allerede været afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvilket mere præcist skete den 26. april. På den ekstraordinære generalforsamling blev det enstemmigt godkendt at lægge partiforeningen sammen med Randers Syd Partiforening.

For begge partiforeninger har det været afgørende, at det lille antal medlemmer, har gjort det svært at rekruttere aktive. Og når det er svært at rekruttere aktive, er det også svært at lave arrangementer og aktiviteter. Derfor er sammenlægningerne besluttet ud fra de foreliggende kendsgerninger og for bedre at kunne tilgodese medlemmerne.