Nye tider til alle sider

Bragt i Borgerforeningen for Fårup og omegn, den 01-04-2009

Den 19. februar 2009 holdt Borgerforeningen generalforsamling. Der var flere vigtige ændringsfor-slag. For det første var der et forslag om at ændre foreningens navn. Ændringsforslaget blev vedta-get, og foreningen hedder nu: Borgerforeningen for Fårup og omegn. Baggrunden for forslaget er, at der ønskes et signal om, at foreningen ikke alene dækker Fårup by, men at foreningen dækker Fårup by plus områderne heromkring, herunder ikke mindst – og vigtigst – Nørbæk by.

For det andet var der et forslag om at udvide bestyrelsen fra fem medlemmer til syv, og der skulle være minimum to suppleanter. Dette ændringsforslag blev også vedtaget. Med afsæt heri blev besty-relsen valgt – en bestyrelse, hvor der i øvrigt kun er en genganger, nemlig formand Poul Christian Skov. Den fulde bestyrelsesliste med suppleanter kan du læse på bagsiden i dette nyhedsbrev.

Om bestyrelsen og dets virke kan det fastslås, at der er meget at se til. Også derfor er det godt, at bestyrelsen er kraftigt udvidet. En vigtig opgave er at følge de nedsatte arbejdsgrupper, som blev nedsat med afsæt i det store og velbesøgte borgermøde den 8. januar. Hen ved otte arbejdsgrupper er i gang – det gælder lige fra cykelstien mellem Nørbæk til Fårup, en lokal udviklingsplan for om-rådet, crossbane, hjemmesiden, julebelysning, grønne områder, flagallé, til byforskønnelsesinitiati-ver. Bestyrelsen skal ud over at følge arbejdet også prøve at bistå grupperne, hvis der skal foretages større økonomiske ansøgninger. Ellers er grupperne for så vidt selvkørende.

Bestyrelsen har mange initiativer, der enten skal søsættes, eller der skal justeres og ses nærmere på. Et vigtigt projekt er at få flere til at blive medlemmer af borgerforeningen; det koster faktisk kun 80 kr. pr. husstand – så hermed en opfordring! Også derfor runddeles dette nyhedsbrev til alle borgere i området, fordi desto flere medlemmer desto mere legitimeres borgerforeningens arbejde. Et andet projekt er at få dette nyhedsbrev til at fungere, og planen er, at der kommer to nyhedsbreve om året – et om foråret og et om efteråret. Der er allerede nu ”tilmeldt” et pænt antal uddelere, og det bliver disses opgave at uddele nyhedsbrevet, ligesom de også uddeler andre vigtige meddelelser, der måtte komme hen ad vejen.

Et stort projekt, som har bestyrelsens bevågenhed, er flytningen af SPAR-købmanden til Butikstor-vet. Flytteprojektet må ikke kikse, og vi skal være sikre på en god og sikker infrastruktur omkring den nye beliggenhed. Endelig vil bestyrelsen følge fællesskabs- og sammenholdsprojekter såsom fastelavnsfest, sommerfest, fællesspisningsarrangementer osv.

I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis I har spørgsmål, idéer og forslag. Der er selvsagt ikke uanede mængder af tid og kræfter i bestyrelsen, så vi er nødsaget til at prioritere i arbejdet. Men idéer og forslag kan vi altid bruge. Vi ser frem til arbejdet, og vi vil med jeres hjælp gøre vores til at gøre det endnu mere skønt at bo i Fårup-Nørbæk-området.