Det siger valgprogrammet om: Miljø og teknik

Bragt i Socialdemokraten Randers, den 01-10-2009

Miljø og teknik er et politikområde, som for så vidt dækker særdeles mange områder. Umiddelbart er området også lidt diffust, fordi det netop handler om så meget. Så miljø og teknik handler selvsagt ikke kun om rent vand i hanerne og asfalt på vejene.

For Socialdemokraterne i Randers er det vigtigt, at der er god adgang til naturen. Blandt andet forslår vi gang- og cykelstier på begge sider af Gudenåen, delvist gennem området ved Vorup Enge og ud mod motorvejen. Ligeledes bør der etableres flere adgangsstier ud til Gudenåen.

Det er også vigtigt for Socialdemokraterne at bevare de lokale genbrugspladser, og i det hele taget sikre at der sker så megen genbrug som muligt. Her skal Randers bestræbe sig på at være en af de reneste kommuner i landet.

For Socialdemokraterne er det vigtigt med et bredt udbud af kollektiv trafik. Her tænker vi ikke mindst på busserne, som skal køre både i Randers by og i landsbyerne – også i de landsbyer, som ligger i yderområderne.

Trængslen over broen mellem ”nord- og sydbyen” i Randers er kolossal, og en af de mest belastede trafikstrækninger i hele landet. Socialdemokraterne vil derfor arbejde for en ekstra broforbindelse hen over fjorden – den såkaldte ”bolværksforbindelse”. Desuden vil Socialdemokraterne arbejde for, at det ”nordlige motorvejshængsel” bliver realiseret, således at den sydlige del af Randers Kommune og Djursland får det hængsel til motorvejen, som i adskillige år har været tiltrængt.

Endelig skal vi arbejde for bedre forhold for både gående og cyklisterne. Her vil vi arbejde for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger og i det hele taget fremme trafiksikkerheden. Vi skal også have flere fodgængerovergange, og vi skal sikre at skolebørnene kommer sikkert i skole.